• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Artikel 1 - Identiteit van de onderneming
Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel 3 - Bestelling en totstandkoming overeenkomst
Artikel 4 - Aanbiedingen en prijzen
Artikel 5 - Garantie
Artikel 6 - Afleveringen
Artikel 7 - Verzendkosten en bijzondere (breng-)services
Artikel 8 - Herroepingsrecht
Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - Betaling
Artikel 12 - Aansprakelijkheid
Artikel 13 - Privacy
Artikel 14 - Niet tevreden?
Artikel 15 - Geschillen

Artikel 1 - Identiteit van de onderneming
Deze website oordopjesonline.nl is een initiatief van Atomic gehoorbescherming v.o.f. Atomic gehoorbescherming is een commerciële onderneming die (gehoor)beschermingsproducten en aanverwante artikelen levert aan zowel particulieren, bedrijven en instellingen. U kunt contact met ons opnemen via:

Atomic Gehoorbescherming v.o.f.
Hertshoornstraat 15
6813 EH  Arnhem
[email protected]
Tel: 06-12842730 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur)

Kvk Arnhem: 09217521
BTW: NL.8220.1524.9.B01
ABN AMRO: 46.44.63.335
IBAN: NL16ABNA0464463335
BIC: ABNANL2A

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met Atomic gehoorbescherming sluit, of het nu om leveringen van artikelen gaat of om de levering van diensten.
2.    In deze algemene voorwaarden wordt af en toe verwezen naar onze website www.oordopjesonline.nl, hierna te noemen "de Website".

Artikel 3 - Bestelling en totstandkoming overeenkomst
1.    De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.    Atomic gehoorbescherming kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Atomic gehoorbescherming op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 - Aanbiedingen en prijzen
1.    Aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt. Atomic gehoorbescherming garandeert dat de prijzen zoals deze vermeld staan in haar Website, in door Atomic gehoorbescherming uitgegeven mailings en op de Website niet zullen worden verhoogd gedurende de looptijd van de betreffende catalogi, mailings of gedurende de op de Website aangegeven termijn, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging van de prijzen.
2.    Atomic gehoorbescherming is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de Website.

Artikel 5 - Garantie
1.    Voor alle artikelen die u bij Atomic gehoorbescherming koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren.
2.    Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde artikelen de fabrieksgarantie. Een fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt gegeven door de importeur of fabrikant. De fabrikant of importeur kan zelf voorwaarden stellen aan deze garantie. Meer informatie over de fabrieksgarantie vindt u in de documentatie van het product.

Artikel 6 - Afleveringen
1.    Atomic gehoorbescherming zorgt ervoor, dat het pakje bij u wordt thuisbezorgd op het door u opgegeven adres of wordt eventueel klaargelegd op een postkantoor of distributiepunt.
2.    Mocht u een dienst hebben besteld, of offerte opgevraagd, uiteraard zal er dan niets bezorgd worden. Wij zullen wel, mocht het nodig zijn, gebruik maken van het door u opgegeven adres.
3.    Atomic gehoorbescherming doet haar uiterste best om de aangekondigde levertijden die worden genoemd te realiseren. De door Atomic gehoorbescherming aangekondigde afleveringstermijnen zijn echter vrijblijvend. Het kan zijn dat een door u besteld artikel (tijdelijk) is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is.
4.    Indien aflevering binnen dertig (30) dagen om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt u hiervan bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.
5.    Atomic gehoorbescherming is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde leveringstermijnen.
6.    Indien u verhuisd bent en dit niet aan Atomic gehoorbescherming heeft kenbaar gemaakt, dan geldt een aflevering aan het laatste aan Atomic gehoorbescherming kenbaar gemaakte huisadres als een geldige levering.
7.    Atomic gehoorbescherming is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke u mocht lijden doordat de aflevering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden.
8.    De door Atomic gehoorbescherming verzonden leverings- en rekeningoverzichten worden geacht juist te zijn indien u niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst hiervan laat weten het niet eens te zijn met de hierop vermelde gegevens.

Artikel 6 – Afleveringen bij achterafbetaling (zakelijke klanten)
1.    Alle door de Atomic gehoorbescherming geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van Atomic gehoorbescherming tot het moment dat de wederpartij volledig aan zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van die zaken heeft voldaan.
2.    Atomic gehoorbescherming is onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen door deze te verwijderen of te doen verwijderen van de plaats waar deze zich bevinden indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen tekort schiet of de Atomic gehoorbescherming goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij in die verplichtingen zal tekortschieten en niet in staat is om adequate zekerheid te stellen.
3.    Ingeval van terugname van zaken welke door de Atomic gehoorbescherming zijn geleverd wordt de koopprijs aan de wederpartij gecrediteerd. Atomic gehoorbescherming is gerechtigd om het te crediteren bedrag te verminderen met een enkel door hem te bepalen bedrag dat gelijk is aan zijn kosten en schade, onverminderd eventuele verdere en andere rechten van de Atomic gehoorbescherming op schadevergoeding.

Artikel 7 - Verzendkosten en bijzondere (breng-)services
1.    U betaalt per bestelling meestal eenmaal een bijdrage in de verzendkosten, ongeacht het aantal bestelde artikelen. De hoogte van de standaard verzendkosten en de verzendkosten voor extra services staan aangegeven wanneer u een product besteld.
2.    Indien u gebruik maakt van een bijzondere service, dan zal Atomic gehoorbescherming daarvoor een apart tarief in rekening brengen.

Artikel 8 - Herroepingsrecht
1.    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Atomic gehoorbescherming bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Atomic gehoorbescherming retourneren, conform de door Atomic gehoorbescherming instructies.
3.    De consument is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door Atomic gehoorbescherming  aangegeven methode.

Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping
1.    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Atomic gehoorbescherming dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegt kan worden.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.    Atomic gehoorbescherming kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2.
2.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
    a.    die door de Atomic gehoorbescherming tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
    b.    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
    c.    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
    d.    die snel kunnen bederven of verouderen;
    e.    waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Atomic gehoorbescherming geen invloed heeft;
    f.    voor losse kranten en tijdschriften;
    g.    voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
    h.    voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 11 - Betaling

1.    Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 8 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2.    Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Atomic gehoorbescherming te melden.
4.    In geval van wanbetaling van de consument heeft Atomic gehoorbescherming behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
5.    De Website biedt iDEAL en Paypal betalingen aan. Atomic gehoorbescherming kan niet garanderen dat iDEAL betalingen 100% succesvol verwerkt worden. Atomic gehoorbescherming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misgelopen betalingen.

Artikel 11b – Betaling achteraf (zakelijke klanten)
1.     Indien op de factuur niet anders is aangegeven, dient betaling bij levering te geschieden dan wel door overmaking op een de Atomic gehoorbescherming aangewezen IBAN, binnen de fatale termijn van 14 kalenderdagen na de factuurdatum.
2.    Atomic gehoorbescherming is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen voor de nakoming van diens verplichtingen.
3.    Ieder opschortingsrecht of recht op verrekening door de wederpartij is uitgesloten.
4.    Indien betaling niet binnen de in artikel 1 vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim (zonder nadere ingebrekestelling of sommatie) en is vanaf de vervaldatum wettelijke rente plus 2 procent verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
5.    De door een wederpartij gedane betalingen strekken steeds in eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opeisbare rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente op facturen die het langste openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. Bij facturen van gelijke datum geschiedt de betaling op elke factuur naar evenredigheid.
6.    Alle kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid en incassokosten (waaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand) komen voor rekening van de wederpartij, de buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag (maar kunnen meer bedragen). Voor zover de Atomic gehoorbescherming in een gerechtelijke procedure tegen de wederpartij geheel of gedeeltelijk in het gelijk is gesteld is de wederpartij verplicht tot vergoeding van niet door de rechter aan de Atomic gehoorbescherming toegewezen bedragen.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
1.    Atomic gehoorbescherming is uitsluitend aansprakelijk voor door u geleden schade indien deze schade aan Atomic gehoorbescherming is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van Atomic gehoorbescherming komt.
2.    Atomic gehoorbescherming is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar catalogi, mailings of op de Website. Atomic gehoorbescherming is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door u van enig door Atomic gehoorbescherming geleverd artikel, tenzij Atomic gehoorbescherming aansprakelijk is op grond van enige dwingendrechtelijke bepaling (productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek). In dat geval komt uw schade voor vergoeding in aanmerking tot een maximum van € 1.000,- in het geval van zaakschade (verlies van een zaak) en tot een bedrag van maximaal € 10.000,- in geval van persoonsschade (schade door dood of letsel) . Zuivere vermogensschade en immateriële schade worden niet vergoed.
3.    U vrijwaart Atomic gehoorbescherming tegen vorderingen uit welken hoofde ook jegens Atomic gehoorbescherming van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat u bij Atomic gehoorbescherming hebt besteld, tenzij u aantoont dat Atomic gehoorbescherming voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.
4.    Indien Atomic gehoorbescherming toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover u, is Atomic gehoorbescherming aansprakelijk jegens u voor vergoeding van de door u geleden schade. Atomic gehoorbescherming is echter uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:
    a.    Schade, direct toegebracht aan stoffelijke zaken.
    b.    Redelijke en aantoonbare kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbend op de directe schade als hier bedoeld.
    c.    Redelijke en aantoonbare kosten die u maakt ter voorkoming of beperking van directe schade als hier bedoeld.
5.    De directe schade als hierboven bedoeld komt voor vergoeding in aanmerking tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende artikelen of, indien het levering van diensten betreft, tot maximaal de waarde van deze dienstverlening. Enige andere schade dan onder 1, 2 en 3 beschreven, wordt door Atomic gehoorbescherming niet vergoed. Dit betekent dat o.a. in geen geval wordt vergoed: gevolgschade, zoals o.a. gederfde winst of verminderde opbrengst, immateriële schade en zuivere vermogensschade anders dan genoemd onder 2 en 3.
6.    Atomic gehoorbescherming is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Atomic gehoorbescherming gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan:oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Atomic gehoorbescherming, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Atomic gehoorbescherming, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import- of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.
7.    Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Atomic gehoorbescherming. U dient te bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld van Atomic gehoorbescherming.
8.    Atomic gehoorbescherming is niet aansprakelijk voor enige schade, die u later dan veertien kalenderdagen na de ontdekking van die schade schriftelijk aan Atomic gehoorbescherming kenbaar heeft gemaakt. Alleen schade die wordt geleden binnen zes maanden na de aflevering van het artikel komt voor vergoeding in aanmerking.
9.    Het is u niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te compenseren met enig bedrag dat u aan Atomic gehoorbescherming verschuldigd bent uit hoofde van enige overeenkomst tussen Atomic gehoorbescherming en u.
10.    Natuurlijke personen of rechtspersonen die in dienst zijn van Atomic gehoorbescherming, respectievelijk behoren tot het Atomic gehoorbescherming concern en/of die door Atomic gehoorbescherming bij de uitvoering van enige overeenkomst tussen u en Atomic gehoorbescherming worden gebruikt en die door u tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op bovenstaande bepalingen onder het kopje "Aansprakelijkheid" (art. 1.9) beroepen.

Artikel 13 - Privacy
1.    Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Atomic gehoorbescherming klantenbestand. De verantwoordelijke hiervoor is Atomic gehoorbescherming. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Atomic gehoorbescherming door ons zorgvuldig geselecteerde derden, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
2.    Atomic gehoorbescherming strekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens aan derden, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Ook indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Vragen om inzage van uw persoonsgegevens kunt u richten aan Atomic gehoorbescherming.

Artikel 14 - Niet tevreden?
1.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Atomic gehoorbescherming, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2.    Bij Atomic gehoorbescherming ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Atomic gehoorbescherming binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3.    Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Atomic gehoorbescherming dan zal Atomic gehoorbescherming naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen
1.    Op overeenkomsten tussen Atomic gehoorbescherming en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Atomic gehoorbescherming d.d. 23 september 2014