Ma - vrij voor 22:00 besteld, zelfde dag verzonden
Gratis verzending vanaf € 50,-
Scherpe prijzen en achteraf betalen mogelijk
Oordopjesonline Webwinkel KeurAlle produkten
0
0
Ma - vrij voor 22:00 besteld, zelfde dag verzonden
Gratis verzending vanaf € 50,-
Scherpe prijzen en achteraf betalen mogelijk

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Artikel 1 - Identiteit van de onderneming
Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel 3 - Bestelling en totstandkoming overeenkomst
Artikel 4 - Aanbiedingen en prijzen
Artikel 5 - Garantie
Artikel 6 - Afleveringen
Artikel 7 - Verzendkosten en bijzondere (breng-)services
Artikel 8 - Herroepingsrecht
Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - Betaling
Artikel 12 - Aansprakelijkheid
Artikel 13 - Privacy
Artikel 14 - Niet tevreden?
Artikel 15 - Geschillen

Artikel 1 - Identiteit van de onderneming
Deze website oordopjesonline.nl is een initiatief van v.o.f. de Netwerker. Wij zijn een commerciële onderneming die (gehoor)beschermingsproducten en aanverwante artikelen levert aan zowel particulieren, bedrijven en instellingen. U kunt contact met ons opnemen via:

Oordopjesonline 
Hobbemastraat 5 (geen fysieke winkel) 
5143 GT Waalwijk
[email protected]
Tel: Yvonne 06-43540083 of Bernard 06-18132060  (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur)

Kvk : 65099109
BTW: NL.855979306.B01
IBAN: NL78RABO0126667071
BIC: RABONL2U


Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met Oordopjesonline sluit, of het nu om leveringen van artikelen gaat of om de levering van diensten.
2.    In deze algemene voorwaarden wordt af en toe verwezen naar onze website www.oordopjesonline.nl, hierna te noemen "de Website".

Artikel 3 - Bestelling en totstandkoming overeenkomst
1.    De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.    Oordopjesonline kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Oordopjesonline op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 - Aanbiedingen en prijzen
1.    Aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt. Oordopjesonline garandeert dat de prijzen zoals deze vermeld staan in haar Website, in door Oordopjesonline uitgegeven mailings en op de Website niet zullen worden verhoogd gedurende de looptijd van de betreffende catalogi, mailings of gedurende de op de Website aangegeven termijn, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging van de prijzen.
2.    Oordopjesonline is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de Website.

Artikel 5 - Garantie
1.    Voor alle artikelen die u bij Oordopjesonline koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren.
2.    Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde artikelen de fabrieksgarantie. Een fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt gegeven door de importeur of fabrikant. De fabrikant of importeur kan zelf voorwaarden stellen aan deze garantie. Meer informatie over de fabrieksgarantie vindt u in de documentatie van het product.

Artikel 6 - Afleveringen
1.    Oordopjesonline zorgt ervoor, dat het pakje bij u wordt thuisbezorgd op het door u opgegeven adres of wordt eventueel klaargelegd op een postkantoor of distributiepunt.
2.    Mocht u een dienst hebben besteld, of offerte opgevraagd, uiteraard zal er dan niets bezorgd worden. Wij zullen wel, mocht het nodig zijn, gebruik maken van het door u opgegeven adres.
3.    Oordopjesonline doet haar uiterste best om de aangekondigde levertijden die worden genoemd te realiseren. De door Oordopjesonline aangekondigde afleveringstermijnen zijn echter vrijblijvend. Het kan zijn dat een door u besteld artikel (tijdelijk) is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is.
4.    Indien aflevering binnen dertig (30) dagen om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt u hiervan bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.
5.    Oordopjesonline is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde leveringstermijnen.
6.    Indien u verhuisd bent en dit niet aan Oordopjesonline heeft kenbaar gemaakt, dan geldt een aflevering aan het laatste aan Oordopjesonline kenbaar gemaakte huisadres als een geldige levering.
7.    Oordopjesonline is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke u mocht lijden doordat de aflevering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden.
8.    De door Oordopjesonline verzonden leverings- en rekeningoverzichten worden geacht juist te zijn indien u niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst hiervan laat weten het niet eens te zijn met de hierop vermelde gegevens.

Artikel 6 – Afleveringen bij achterafbetaling (zakelijke klanten)
1.    Alle door de Oordopjesonline geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van Oordopjesonline tot het moment dat de wederpartij volledig aan zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van die zaken heeft voldaan.
2.    Oordopjesonline is onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen door deze te verwijderen of te doen verwijderen van de plaats waar deze zich bevinden indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen tekort schiet of Oordopjesonline goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij in die verplichtingen zal tekortschieten en niet in staat is om adequate zekerheid te stellen.
3.    Ingeval van terugname van zaken welke door Oordopjesonline zijn geleverd wordt de koopprijs aan de wederpartij gecrediteerd. Oordopjesonline is gerechtigd om het te crediteren bedrag te verminderen met een enkel door hem te bepalen bedrag dat gelijk is aan zijn kosten en schade, onverminderd eventuele verdere en andere rechten van Oordopjesonline op schadevergoeding.

Artikel 7 - Verzendkosten en bijzondere (breng-)services
1.    U betaalt per bestelling meestal eenmaal een bijdrage in de verzendkosten, ongeacht het aantal bestelde artikelen. De hoogte van de standaard verzendkosten en de verzendkosten voor extra services staan aangegeven wanneer u een product besteld.
2.    Indien u gebruik maakt van een bijzondere service, dan zal Oordopjesonline daarvoor een apart tarief in rekening brengen.

Artikel 8 - Herroepingsrecht
1.    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Oordopjesonline bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Oordopjesonline retourneren, conform de door Oordopjesonline instructies.
3.    De consument is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door Oordopjesonline aangegeven methode.

Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping
1.    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Oordopjesonline dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegt kan worden.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.    Oordopjesonline kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2.
2.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
    a.    die door de Oordopjesonline tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
    b.    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
    c.    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
    d.    die snel kunnen bederven of verouderen;
    e.    waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Oordopjesonline geen invloed heeft;
    f.    voor losse kranten en tijdschriften;
    g.    voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
    h.    voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 11 - Betaling

1.    Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 8 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2.    Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Oordopjesonline te melden.
4.    In geval van wanbetaling van de consument heeft Oordopjesonline behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
5.    De Website biedt iDEAL en Paypal betalingen aan. Oordopjesonline kan niet garanderen dat iDEAL betalingen 100% succesvol verwerkt worden. Oordopjesonline kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misgelopen betalingen.

Artikel 11b – Betaling achteraf (zakelijke klanten)
1.     Indien op de factuur niet anders is aangegeven, dient betaling bij levering te geschieden dan wel door overmaking op een door Oordopjesonline aangewezen IBAN, binnen de fatale termijn van 14 kalenderdagen na de factuurdatum.
2.    Oordopjesonline is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen voor de nakoming van diens verplichtingen.
3.    Ieder opschortingsrecht of recht op verrekening door de wederpartij is uitgesloten.
4.    Indien betaling niet binnen de in artikel 1 vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim (zonder nadere ingebrekestelling of sommatie) en is vanaf de vervaldatum wettelijke rente plus 2 procent verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
5.    De door een wederpartij gedane betalingen strekken steeds in eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opeisbare rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente op facturen die het langste openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. Bij facturen van gelijke datum geschiedt de betaling op elke factuur naar evenredigheid.
6.    Alle kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid en incassokosten (waaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand) komen voor rekening van de wederpartij, de buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag (maar kunnen meer bedragen). Voor zover Oordopjesonline in een gerechtelijke procedure tegen de wederpartij geheel of gedeeltelijk in het gelijk is gesteld is de wederpartij verplicht tot vergoeding van niet door de rechter aan Oordopjesonline toegewezen bedragen.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
1.    Oordopjesonline is uitsluitend aansprakelijk voor door u geleden schade indien deze schade aan Oordopjesonline is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van Oordopjesonline komt.
2.    Oordopjesonline is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar catalogi, mailings of op de Website. Oordopjesonline is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door u van enig door Oordopjesonline geleverd artikel, tenzij Oordopjesonline aansprakelijk is op grond van enige dwingendrechtelijke bepaling (productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek). In dat geval komt uw schade voor vergoeding in aanmerking tot een maximum van € 1.000,- in het geval van zaakschade (verlies van een zaak) en tot een bedrag van maximaal € 10.000,- in geval van persoonsschade (schade door dood of letsel) . Zuivere vermogensschade en immateriële schade worden niet vergoed.
3.    U vrijwaart Oordopjesonline tegen vorderingen uit welken hoofde ook jegens Oordopjesonline van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat u bij Oordopjesonline hebt besteld, tenzij u aantoont dat Oordopjesonline voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.
4.    Indien Oordopjesonline toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover u, is Oordopjesonline aansprakelijk jegens u voor vergoeding van de door u geleden schade. Oordopjesonline is echter uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:
    a.    Schade, direct toegebracht aan stoffelijke zaken.
    b.    Redelijke en aantoonbare kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbend op de directe schade als hier bedoeld.
    c.    Redelijke en aantoonbare kosten die u maakt ter voorkoming of beperking van directe schade als hier bedoeld.
5.    De directe schade als hierboven bedoeld komt voor vergoeding in aanmerking tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende artikelen of, indien het levering van diensten betreft, tot maximaal de waarde van deze dienstverlening. Enige andere schade dan onder 1, 2 en 3 beschreven, wordt door Oordopjesonline gehoorbescherming niet vergoed. Dit betekent dat o.a. in geen geval wordt vergoed: gevolgschade, zoals o.a. gederfde winst of verminderde opbrengst, immateriële schade en zuivere vermogensschade anders dan genoemd onder 2 en 3.
6.    Oordopjesonline is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Oordopjesonline gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Oordopjesonline, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Oordopjesonline, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import- of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.
7.    Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Oordopjesonline. U dient te bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld van Oordopjesonline.
8.    Oordopjesonline is niet aansprakelijk voor enige schade, die u later dan veertien kalenderdagen na de ontdekking van die schade schriftelijk aan Oordopjesonline kenbaar heeft gemaakt. Alleen schade die wordt geleden binnen zes maanden na de aflevering van het artikel komt voor vergoeding in aanmerking.
9.    Het is u niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te compenseren met enig bedrag dat u aan Oordopjesonline verschuldigd bent uit hoofde van enige overeenkomst tussen Oordopjesonline en u.
10.    Natuurlijke personen of rechtspersonen die in dienst zijn van Oordopjesonline, respectievelijk behoren tot het Oordopjesonline concern en/of die door Oordopjesonline bij de uitvoering van enige overeenkomst tussen u en Oordopjesonline worden gebruikt en die door u tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op bovenstaande bepalingen onder het kopje "Aansprakelijkheid" (art. 1.9) beroepen.

Artikel 13 - Privacy
1.    Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Oordopjesonline klantenbestand. De verantwoordelijke hiervoor is Oordopjesonline. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Oordopjesonline door ons zorgvuldig geselecteerde derden, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
2.    Oordopjesonline strekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens aan derden, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Ook indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Vragen om inzage van uw persoonsgegevens kunt u richten aan Oordopjesonline.

Artikel 14 - Niet tevreden?
1.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Oordopjesonline, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2.    Bij Oordopjesonline ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Oordopjesonline binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3.    Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Oordopjesonline dan zal Oordopjesonline naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
4.    Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 15 - Geschillen
1.    Op overeenkomsten tussen Oordopjesonline en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Oordopjesonline Gehoorbescherming d.d. 21 mei 2022Voor alle andere vragen

Bel ons

Ma. t/m Vr. bereikbaar tot 17:00

06 435 400 83

Social media

Volg jij ons al?

9,1Review LogoWij scoren een 9,1 op Kiyoh (1740 beoordelingen)

De Netwerker v.o.f.
h.o.d.n. Oordopjesonline.nl

Hobbemastraat 5
5143 GT Waalwijk
(geen fysieke winkel)
BTW nummer NL855979306.B01
K.v.K 65099109

NL855979306.B01
65099109

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »